• Hem
 • Detta är HBTQ-V...
sida

Detta är HBTQ-Vänstern

ÄNDAMÅL OCH REGLER FÖR HBTQ-VÄNSTERN

NAMN OCH BESKRIVNING

Nätverket är ett ideellt nationellt nätverk inom Vänsterpartiet med namnet ”HBTQ-Vänstern”. Nätverket är ej en egen juridisk person utan utgörs av enskilda medlemmar i Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns Studentförbund.

Nätverket skall verka som en plattform för lokala och regionala sammanslutningar samt enskilda medlemmar i vänsterpartiet som är intresserade av HBTQ -politiska frågor.

ÄNDAMÅL

Nätverkets ändamål är att:

 • inspirera till idéutbyte inom Vänsterpartiet
 • att utveckla Vänsterpartiets praktiska politik och ideologi rörande HBTQ-politiska frågor.
 • att stärka Vänsterpartiets närvaro och driva ett vänsterperspektiv inom den svenska HBTQ -rörelsen.
 • stimulera till debatt i HBTQ -politiska frågor inom partiets alla nivåer och öka HBTQ-kompetensen
 • att sprida information mellan nätverkets medlemmar och föra denna information vidare till övriga delar av partiet
 • förbättra och stärka vår närvaro på HBTQ-festivaler och andra liknade mötesplatser och forum som anordnas.
 • Stärka HBTQ-personers roll inom partiet
VERKSAMHETSFORMER

Nätverkets främsta forum är dess webbplats och olika webbaserade communities. Exempel på andra verksamhetsformer som kan vara aktuella:

 • opinionsbildning, uppvaktningar, skrivelser och yttranden
 • möten med folkvalda beslutsfattare, myndigheter, institutioner och andra organisationer
 • kurser, konferenser, information och olika projekt
MEDLEMSKAP

Samtliga medlemmar i Vänsterpartiet, Ung Vänster och Vänsterns studentförbund är välkomna att delta i nätverkets arbete. Medlemskap erhålls genom anmälan per e-post till nätverket.

VÄNSTERPARTIETS STADGAR

Nätverkets verksamhet ska liksom annan partiverksamhet bedrivas i enlighet med Vänsterpartiets stadgar. Det innebär bl.a. att en medlem i nätverket inte får uppträda mot partiets program eller på annat sätt allvarligt skada partiet.

Likaså har samtliga medlemmar i nätverket ett gemensamt ansvar för säkerställandet av en fri debatt där alla bemöts med respekt och tolerans.

BESLUT OCH STYRNING AV NÄTVERKET

En samordningsgrupp för nätverket valdes i samband med grundandet vid kongressen 2012. samordningsgruppens  uppgift är att sköta och uppdatera webbplatsen och att organisera andra verksamhetsformer som kan vara aktuella. Nätverket utser inom sig en samordningsgrupp i samband med nationella sammankomster som nätverket organiserar. Då mandatperioden för styrelser inom vänsterpartiet, med undantag för partistyrelsen, normalt är 1 år bör denna princip även gälla för nätverkets samordningsgrupp.

Samordningsgruppen har mandat att utesluta personer som bryter mot dessa regler från nätverket och dess webbcommunities.

Underrättelse av partistyrelsen: Av § 18 i Vänsterpartiets stadgar följer att medlem som representerar Vänsterpartiet på externa möten och konferenser kan inte fatta för partiet bindande beslut utan fullmakt från styrelse på berörd nivå. Nätverket är av nationellt karaktär vilket innebär att partistyrelsen blir den styrelse som avses i 18 §. Utöver det som sägs i § 18 i Vänsterpartiets stadgar ska partistyrelsen underrättas om nätverkets arbete och viktiga beslut som fattas.

UTTALANDEN I NÄTVERKETS NAMN

Medlem i nätverket bör ej externt uttala sig på ett sätt som ger intryck av att denne representerar hela nätverket eller ger utryck för nätverkets uppfattning. Exempelvis kan ”medlem i vänsterpartiet och aktiv i HBTQ-Vänstern” vara en lämplig titel för medlem i nätverket som avser uttala sig externt.

Kopiera länk